Vedtektene vedtatt på stiftelsesmøte lørdag 13. mars 2004

 

 1. Navn

 

Klubbens navn er Norsk Nauticat Klubb og dens adresse er adressen til den til enhver tid sittende formann. 

   

2. Formål

 

Norsk Nauticat Klubb har til formål


- å arbeide for godt sjømannskap og godt kameratskap mellom Nauticat eiere.

- å være kontaktledd mellom medlemmene og ivareta deres interesser som Nauticat eiere.

- å opprette og vedlikeholde et register over norskregistrerte Nauticat båter.

- å stå for kontakt til Nauticat klubber i andre land.

- å bistå medlemmene i kontakt med produsenten, Siltala Yachts Oy.

 

3. Medlemmer

 

Alle som eier registrerte Nauticat båter eller har til hensikt å anskaffe en Nauticat, kan bli medlemmer. Dersom det i et område er flere medlemmer, kan det dannes en lokalavdeling. Medlemskapet opprettholdes inntil skriftlig utmelding er registrert av klubbens styre.

 

4. Medlemskontingent

 

Kontingenten fastsettes på den ordinære generalforsamling. Kontingenten for det kommende år innkreves i inneværende års siste kvartal og forfaller til betaling den 1. februar.


Ved innmelding før 1. september betales full kontingent for inneværende år. For innmelding i perioden 1. september til 31. desember betales halv kontingent.


Medlemmer som melder seg ut i løpet av året, har ikke rett til kontingentrefusjon.

 

5. Ordinær generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling holdes en gang pr år innen den 30. mars. Innkalling skal skje skriftlig og vedlegges dagsorden med minst 4 ukers varsel. Hvis mulig, skal generalforsamling holdes i forbindelse med den årlige utstilling ”Sjøen for alle”.


På generalforsamlingen behandles:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av dirigent

  3. Valg av møtesekretær

  4. Valg av protokollunderskrivere

  5. Styrets beretning

  6. Årsregnskap

  7. Fastsettelse av kontingent

  8. Budsjett

  9. Arbeidsplan

10. Innkomne forslag

11. Valg av styreleder

12. Valg av nestleder

13. Valg av øvrige styremedlemmer og vararepresentanter

14. Valg av revisor

15. Valg av valgkomité


Forslag, herunder forslag om vedtektsendringer, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være styret i hende senest 8 uker innen generalforsamlingen.


Medlemmer som står til rest med kontingent, har ikke stemmerett på generalforsamlingen.


Beslutninger på generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall. Unntatt er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.


Avstemminger skjer ved håndsopprekning med mindre det forlanges skriftlig avstemming. Ved personvalg skal det foretas skriftlig avstemming dersom det foreligger mer enn ett forslag.


På generalforsamlingen har medlemmer anledning til å møte med fullmakt, begrenset oppad til 10.


Det føres protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen sendes alle medlemmene.

   

6. Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når 1/3 av medlemmene krever det eller styret finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst en ukes varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles. 

 

7. Styre

 

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 vararepresentanter valgt på generalforsamlingen. Styret velges for to år av gangen. Maksimalt tre styremedlemmer skal stå på valg på ordinær generalforsamling. Styrets leder velges hvert år. Vararepresentanter velges for to år. Styret konstituerer seg selv snarest etter generalforsamlingen med sekretær og kasserer. Styret bestemmer selv sin forretningsorden.


Ved sammensetning av styre skal det tilstrebes god geografisk representasjon ut fra medlemmenes bosted og eventuelle lokalavdelinger.


Det føres protokoll over styrets møter og beslutninger.


Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.


Styreleder innkaller til styremøte så ofte vedkommende eller to av de øvrige styremedlemmer finner det nødvendig.


Styreleder har fullmakt til å tegne klubben.

   

8. Vedtektsendringer

 

Vedtektsendringer kan bare foretas på generalforsamling når minst 1/3 av klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede eller møter med fullmakt. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, skal styret innen 14 dager skriftlig innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Hvis 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling er for forslaget, er dette vedtatt, uansett hvor mange medlemmer som er møtt til den ekstraordinære generalforsamling.

   

9. Oppløsning av klubben

 

Oppløsning av klubben kan bare finne sted etter behandling på to påfølgende generalforsamlinger, hvorav en ordinær. For å fatte gyldig beslutning, kreves minst 3/4 flertall ved begge behandlinger. Ved oppløsning tilfaller klubbens aktiva Redningsselskapet.